×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  دوشنبه - ۳ آبان - ۱۴۰۰  
true
true
کرونا، تب قیمت میوه را هم بالا برد

به گزارش ایلنا با توجه بــه توصیه‌هایى کــه در روزهاى اخیر در شــبکه هاى اجتماعى درباره مصرف برخى از مواد غذایى براى تقویت سیســتم ایمنى بدن و مقاومت در برابر کرونا مى شــود، تقاضاى مردم براى خریــد محصولاتى مانند لیمو ترش، زنجبیل تازه و سیر در بازار افزایش یافته و منجر به سوء استفاده فرصت طلبان براى گران فروشى این محصولات شده است.

بنابــر ایــن گــزارش؛ در حــال حاضــر قیمت هرکیلوگرم سیر خشــک نیز به قیمت هاى متفاوتى مانند۲۰ هزارتومــان، ۴۰ هــزار تومان و ۴۹ هــزار تومان به فروش مى رســد، همچنین قیمت هر کیلوگرم زنجبیل تــازه که پیش از این به قیمــت ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان به فروش مى رســید، بر اساس گزارش میدانى، در مغازه هابه ۱۲۰هزار تومان افزایش یافته اســت.

آن طور که عدلو رئیــس اتحادیه فروشــندگان میوه و تره بار شــیراز مى گوید:  اســتقبال شدید مردم به دلیل خاصیت ویتامین C بعضى محصولات، سبب شده که سردخانه داران و باغداران میوه هایى مانند لیمو شــیرین و پرتقال را کمتر و به صورت قطره چکانى وارد بازار کنند.

نـرخ‌ها در میـادین میوه وتـره‌بار به صورت آزاد مشخص مى شود

یکى از میوه فروشان شیراز با بیان اینکه قیمت هر کیلو لیمو شیرین در میدان میوه و تره بار حدود ۱۴ الى ۱۵ هزار تومان اســت، مى گوید: این در حالى اســت که قیمت پرتقال والنســیا از ۵ هزار تومان به ۸ الى ۹ هزار تومان رسیده است.

این مغازه دار در گفت و گو باایلنا با اشــاره به اینکه میوه فروشان شــیراز قیمت محصولات‌شان را طبق نــرخ نامــه اتحادیه بــا ۳۰ درصد افزایش بــه مردم مى فروشــند، مى افزاید: در حال حاضر قیمت هر کیلو لیمو شــیرین در مغازه هاى شــیراز حــدود ۱۸ الى ۱۹ هزار تومان است.

وى مى افزاید: قیمت میوه‌هاى مذکور بعد از شیوع بیمارى و ویروس کرونا در شیراز به شدت افزایش یافت، این در حالى است که قیمت هر کیلو کیوى هم از ۷ هزار تومان به ۹ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

این مغازه دار در ادامه با بیان اینکه در روزهاى گذشــته نرخ میوه ها در میدان میوه و تره بار به صورت آزاد مشــخص مى شــود، مى گوید: اگرچه اتحادیه میوه فروشــان یک نرخ نامه را هر دوشــنبه صادر مى کند و غرفه داران و فعالان میدان تره بار شــیراز موظفند که محصولاتشان را طبق این نرخ در اختیار مغازه داران قرار دهند، اما متاســفانه در روزهاى گذشته خبرى از این نرخ نامه نیست و قیمت ها به صورت آزاد مشخص مى شود.

وى بــا بیان اینکه قیمت هر کیلو زنجبیل از حدود ۵۰ هــزار تومــان به ۱۱۰ هزار تومــان در میدان میوه وتــره بار افزایش پیدا کرده اســت، مى افزایــد: تمام این افزایش قیمت ها از چهارشنبه گذشته تاکنون گران شده و قیمــت این محصولات به دلیل خاصیت هایى که براى پیشــگیرى از ویروس کرونا دارد، تا این حد افزایش پیدا کرده اســت.

به گفته وى، قیمت هر کیلو سیر خشک از۱۲ هزار تومان بــه ۳۰ هزار تومان در میدان میوه و تره بار افزایش پیدا کرده و گران‌تر شده است. این مغازه دار در ادامه مى گوید: افزایش قیمت ها باعث شده که خرید مردم به شدت افزایش پیدا کند.

هجوم مـردم باعث افزایش قیمت ها شـد

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار شیراز هم در ادامه با اشــاره به اینکه هــواى خوب این روزها باعث شده که باغداران محصولات‌شان را کمتر روانه بازار کنند، مى گوید: این مهم ســبب کمبود لیمو شــیرین در بازار شــده است که در نهایت این عوامل سبب افزایش قیمت لیمو شیرین شده است.

جواد عدلو در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه شــیوع بیمارى کرونا باعث شــده که قیمت محصولاتى مانند لیمو شیرین افزایش پیدا کند، ادامه مى دهد: این مهم سبب شده که مردم به سمت محصولاتى مانند لیموشــیرین، لیمو ترش، زنجبیل و …… کشــش پیدا کنند و همین امر سبب گرانى این محصولات شده است.

رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و تره بار شــیراز با اشــاره به اینکه عدم رعایت توســط مردم هم مشکلاتى را براى ما ایجاد کرده است، مى افزاید: در حال حاضر تمهیداتى را اندیشــیده اند و واردات پرتقال را به کشور آزاد کرده اند تا به تبع آن مشــکلاتى در توزیع ایــن محصول در بازار نداشته باشیم.

عدلو در ادامه با اشــاره به اینکه قیمت محصولاتى ماننــد لیمو شــیرین و پرتقال به ترتیــب حدود ۵ و ۱۰ هزار تومان گران تر شــده اســت، مى گوید: واردات این محصولات هم توانســته بر گرانى ایــن محصولات تاثیر بگذارد.

وى در ادامه با بیان اینکه اســتقبال مردم به خاطر شــیوع بیمارى کرونــا خلائى را در بازار میــوه و تره بار و محصولاتــى مانند لیمو شــیرین، پرتقال، زنجبیل و …. ایجاد کرده اســت، مى افزاید: بنابراین تمام عوامل دست در دســت هم داده و قیمت این محصولات را گران کرده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار شیراز در ادامــه با بیان اینکه جهت کنترل قیمت ها نیاز اســت تا بخش بازرســى ســازمان صمت و اتاق اصناف ورود کند، ادامه مى دهد: بى شــک هجوم ناگهانــى مردم از خرید یک محصول باعث کمبود در بازار مى شــود.

عدلو خاطر نشان مى کند: بعضى از افراد لیمو شیرین ها را در داخل پلاستیک مى گذارند و به صورت قطره چکانى وارد بازارمــى کنند.

 رئیس اتحادیه فروشــندگان میــوه و تره بار شــیراز بیان مى کند: هواى خوب و مناســب این روزها باعث شــده که میوه ها و لیمو شــیرین هایى که بر سر درختان اســت خراب نشــوند؛ بنابراین باغداران به دلیل کسب بهره بیشتر، این محصول را به صورت قطره چکانی وارد بازار مى کنند.

وى بــا بیــان اینکه مردم به صورت غیــر مترقبه و با هــدف پر کردن ســبد خانوار به صــورت هیجانى در بازار خرید مــى کنند، ادامه مى دهد: این اتفاق به دیگر محصولات و اصناف هم سرایت کرده است.

 گرانى محصولات هیچ دلیل و منطقى ندارد

مدیر توسعه و بازرگانى ســازمان جهاد کشاورزى فــارس هم در ادامه با بیــان اینکه زنجبیل یک محصول وارداتى است، مى گوید: اما توصیه استفاده ویتامین سی جهت جلوگیرى از مبتلا شدن به کرونا باعث شده قیمت محصولاتــى مانند لیمو شــیرین، پرتقال و لیمو ترش به شدت افزایش پیدا کند.

صمــد رنجبــرى در گفــت و گو بــا ایلنا با اشــاره به اینکــه گرانى محصــولات مذکــور هیچ دلیل و منطقــى نــدارد، مى افزایــد: هیچ مشــکلى در تولید و موجــودى محصولاتى ماننــد لیمو شــیرین و پرتقال در اســتان نداریــم و تنهــا موضوعات روانــى موجود در جامعه ســبب افزایش بــى رویه قیمت ایــن محصولات شــده اســت.

رنجبرى با بیان اینکه جهــت جلوگیرى از ســودجویى و گران فروشــى مقرر شــده که تعزیرات با جدیت بــا واحدهــاى گرانفــروش برخورد کنــد، ادامه مى دهد: افزایش قیمت محصولات مذکور در تمام کشور در حــال وقوع اســت و ما به هیچ وجه این گرانفروشــى را تاییــد نمــى کنیم.

به گفته وى؛ تنها مســائل روانى و اجتماعى سبب افزایش و گرانى بى حد و مرز محصولات شــده اســت، چرا که مــا هیــچ مشــکلى در تولید این محصولات در استان نداریم.

مدیر توســعه و بازرگانى ســازمان جهاد کشاورزى فــارس با بیــان اینکه واردات زنجبیل همیشــه به اندازه کافى و نیاز جامعه انجام مى گیرد، ادامه مى دهد: گرانى بــى حد و مرز این محصول به هیچ وجه منطقى و واقعى نیست.

true
true
true
true