×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  پنج شنبه - ۱ مهر - ۱۴۰۰  
true
true
راه‌اندازی زیرساخت امضای دیجیتال کارت هوشمند ملی در بانک مسکن

به گزارش کیوسک خبر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، ساسان شیردل گفت: بانک مسکن اولین بانکی است که از زیرساخت­ های مربوط به استفاده از کارت ملی هوشمند و امضای دیجیتال برخوردار است لذا به دنبال فراهم کردن زمینه­ های حقوقی هستیم تا از این ظرفیت­ ها به شکل فراگیر استفاده کنیم تا در نهایت نیازی به حضور مشتری برای امضای قرارداد در شعبه نباشد.
وی با بیان اینکه در تلاش هســتیم تا تمامی نیازمندی هــا را از طریــق درگاه‌هــای بانــک انجام‌پذیر کنیم، گفت: در همین راستا اخیرا تمامی فرآیند درخواست تسهیلات به شکل مکانیزه و غیرحضوری از طریق پرتال بانک مسکن اجرایی شده است.
شــیردل افزود: یکــی از دغدغه‌هایی که با آن روبه‌رو هســتیم، تعداد سیستم‌ها در شعب اســت و به منظور حل ایــن معضل، کلیه حسابها را به سیستم متمرکز، انتقــال خواهیــم داد و امسال به غیــر از تعداد محدودی حســاب که تعیین تکلیــف خواهند شــد، دیگر سپرده‌ای در سیســتم نوین وجود نخواهد داشت.
وی افزود: در حوزه پشــتیبانی نیز در برخی استان‌ها مشــکلاتی وجود داشت اما به منظور رفع این مشــکلات، تقویت واحد پشتیبانی در دســتور کار قرار گرفت و تا پایان شــهریورماه ســال جاری، سیستم تسهیلات و خزانه‌داری را به عنوان یکی از اجزای سیســتم بانکداری متمرکز راه‌انــدازی خواهیم کرد.
مدیــر امور فنــاوری اطلاعات و ارتباطات بانک مسکن گفــت: همچنیــن سیســتم «خوددریافــت» از تمام شــعب جمع‌آوری خواهد شد و سیستم یکپارچه متمرکز در تمامی سطوح پیاده‌سازی می‌شود.
وی تصریح کرد: در ستاد نیز زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی سازمان الکترونیکی انجام شده و امیدوارم تا سه ماه آینده به عنوان اولین سازمان در کشور، موفق به اجرای آن شویم.
وی بــا اشــاره بــه بانکــداری اجتماعی یا بانکــداری مبتنــی بــر رســانه‌های اجتماعی گفت: اطلاع‌رسانی موبایل‌بانک و سرویس‌های داخلــی و خارجی بانک در حــال برنامه‌ریزی، تأمین و راه‌اندازی است.
مدیــر امور فنــاوری اطلاعات و ارتباطات به طرح آرشــیو دیجیتال بانک اشــاره کرد و افزود: با توجــه به امضای دیجیتــال می‌توان ســطح امنیت اســناد و مدارک بانــک را ارتقا بخشــید و این طرح تا انتهای ســال جاری در شعب اجرایی خواهد شد.
شــیردل ادامه داد: نســخه جدید همراه‌بانک مســکن ارائه شــده و با توجه بــه محدودیت بعضی از سیســتم‌عامل‌ها، نســخه غیروابسته به سیســتم عامل را تا ســه ماه آینــده ارائه خواهیم کرد تا کاربران انواع تلفن‌های همراه بدون دردسر یا پرداخت هزینه مضاعف بتوانند از همراه‌ بانک مسکن بهره‌مند شوند.
وی گفــت: همــراه بــا توســعه تمام ســرویس‌های یکپارچه، افتتاح حســاب جدید احراز هویت و افتتاح درخواســت تسهیلات به مرور در نسخه‌های آتی ارائه خواهد شد.
مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات به تشــریح طرح تحول دیجیتال پرداخت و اظهار کرد: واحدهای بانک به شکل جدی در این حوزه ورود کرده اند. این طرح هم در حوزه اجرا و هم طرح‌ریزی و آینده‌نگری در حال بررسی و اجرا است.
شــیردل تأکید کرد: انتظار ما از کارکنان، ورود دقیق اطلاعات و اجــرای کامل فرایندها در شعب و تبلیغ و سوق دادن مشتری‌ها برای استفاده بیشتر از فضاهای دیجیتال و درگاه‌های الکترونیکی این بانک است.

true
true
true
true

true